Põhikiri

 Eesti Geotehnika Ühingu Põhikiri

  1. Ü l d p õ h i m õ t t e d

1.1. Eesti Geotehnika Ühing ( EGÜ ; Estonian Geotechnical Society ; Эстонский Геотехника Ассоциация ) on vabatahtlik erialaorganisatsioon.

1.2. EGÜ ühendab spetsialiste, kes on huvitatud geotehnika arendamisest.

1.3 .EGÜ eesmärk on edendada geotehnikat, ehitusgeoloogiat, pinnasemehaanikat, aluste ja vundamentide projekteerimist jms.

1.4. EGÜ asutati 21.12.1989. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Põhiseadusest, Mittetulundusühingute ja Nende Liitude Seadusest, muudest õigusaktidest ja oma põhikirjast. EGÜ põhikirja võib muuta ainult ühingu üldkoosolekul.

1.5. EGÜ on juriidiline isik, tal on aadress, pangaarve ja logo.

1.6. EGÜ töötab käsikäes teiste teadus- janing tehnikaühingutega ja erialaorganisatsioonidega kogu maailmas.

  1. 7 .EGÜ on Rahvusvahelise Pinnasemehaanika ja Geotehnika Ühingu ( Intemational Society for Soil Mechanics and Geotechnic Engineering ; ISSMGE ) kollektiivliige.

1.8. EGÜ on oma olemuselt kasumit mittetaotlev organisatsioon; ühing arendab oma majandustegevust ainult sel määral kui see on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

  1. Ühingu struktuur

2.1. EGÜ liikmeskonna moodustavad asutajaliikmed ja isikliku avalduse põhjal juhatuse pooolt EGÜ-sse vastu võetud spetsialistid, kes kõik on ühingu tegevliikmed. EGÜ-st väljaarvamine toimub isikliku avalduse alusel või ühingu üldkoosoleku otsusel.

2.2 EGÜ auliikmeteks valib ühingu üldkoosolek isikuid, kel on silmapaistvad teened Eesti Geotennika arengus.

2.3. EGÜ Iiikmeskonda kuuluvad toetavliikmetena nende organisatsioonide ametlikud

esindajad, kes aineliselt toetavad ühingu tegevust. Toetavliige osaleb üldkoosolekul hääleõigusega.

2.4. EGÜ Iiikmel on õigus:

1) osaleda kõigil ühingu üritustel;

2) avaldada oma töid ühingu poolt kirjastatavates väljaannetes ja korraldatavatel näitustel;

3 ) kasutada ühingu käsutuses olevat infonnatsiooni.

2.5. EGÜ liikmel on kohustus täita ühingu põhikirja ja tasuda liikmemaksu.

2.6. EGÜ kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku kas juhatuse

poolt või vähemalt kord aastas. Otsused tehakse lihthäälteenamusega.

2.7. EGÜ tegewst juhib 7 -liikmeline j uhatus. Üldkoosolek valib salajase hääletuse teel juhatuse esimehe ja 5 liiget, 7-nda liikme -sekretäri -nimetab esimees. Juhatus valib oma liikmete hulgast aseesimehe.

2.8. Juhatuse maksimaalne ametiaeg on 4 aastat, esimees võib olla valitud ainult üheks

ametiajaks.

2.9. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis,

2.10. Juhatus otsustab jooksvaid küsimusi üldkoosolekute vahelisel ajalja teeb ettepaneku

üldkoosolekule päevakorra kohta. Juhatus moodustab vajadusel EGÜ sihtotstarbelised

talitused.

2.11. EGÜ aadress on: Tallinn EE0026, Ehitajate tee 5, tuba III-217 .

2.12. Väljaspool Tallinna võib moodustada EGÜ osakondi, mida juhib kohalike EGÜ liikmete hulgast ja nende poolt salajase hääletuse teel valitud osakonnajuhataja.

  1. Ü h i n g u t e g e v u s

3.1. EGÜ peab oma ülesandeks igati rahuldada oma liikmete erialaseid huve ja arendada seltskondlikku suhtlust kolleegide vahel.

3.2. EGÜ korraldab konverentse, seminare, nõupidamisi, erialakohtumisi, moodustab

töörühmi ja komisione üksikprobleemide lahendamiseks, suunab nende tegevust, kogub ja levitab erialainfot, organiseerib täienduskoolitust.

3.3. EGÜ omab kirjastamisõigust.

  1. Ü h i n g u v a h e n d i d

4 .1. EGÜ vahendid moodustuvad liikmemaksudest, toetavliikmete eraldistest,

kirjastustegevusest ja EGÜ korraldatud ürituste tuludest. Vahendeid käsutavad esimees ning sekretär ja kontrollib üldkoosolek tema poolt 4 aastaks valitud revisionikomisioni vahendusel.

4.2. EGÜ liikmed tasuvad üldkoosoleku poolt määratud suurusega iga-aastast liikmemaksu. Ühingu auliikmed liikmemaksu ei tasu.

4.3. EGÜ võib jagada stipendiume,auhindu ja preemiaid.

  1. Ü h i n g u  l i k v i d e e r i m i n e

5 .1. EGÜ likvideeritakse üldkoosoleku otsusega, kui seda nõuab üle poole tegevliikmetest.

5.2. EGÜ likvideerimisel antakse tema varad üle organisatsioonile, kelle määrab üldkoosolek.

Vastu võetud: EGÜ üldkoosolekul         l9.06.1995 .

 

Mait Mets

EGÜ juhatuse esimees

 

Johannes Pello

EGÜ sekretär